Zápis VH 24/10/2015

Zápis z valné hromady
České federace piškvorek a renju, z. s.

Datum: 24. 10. 2015 ve 20:00 hod
Místo konání: Harlequ'in Praha, Oblouková mezi domy 6 až 8, dvorní trakt 101 00, Praha 10
Svolavatel: Štěpán Tesařík
Přítomní členové federace:
Štěpán Tesařík, Jan Purkrábek, Jan Rippel, Martin Muzika, Pavel Laube, Pavlína Brdková, Radim Kostlivý, Tomáš Němec
Program:
1) Zahájení svolavatele
2) Ověření usnášeníschopnosti svolavatelem
3) Volba předsedy valné hromady
4) Volba zapisovatele
5) Volba sčitatele
6) Schválení nových stanov včetně změny názvu a symboliky
7) Volba nových členů výkonného výboru
8) Volba statutárního orgánu (předsedy České federace piškvorek a renju, z. s.)
9) Diskuze
10) Ukončení
Valná hromada se uskutečnila na základě pozvánky zveřejněné na webových stránkách České federace piškvorek a renju, z. s. (dále také „ČFPR“).

1) Zahájení svolavatele
Jednání zahájil ve 20:00 hod Štěpán Tesařík, předseda ČFPR. Štěpán Tesařík přivítal přítomné a zopakoval jim program tohoto zasedání valné hromady podle pozvánky, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2) Ověření usnášeníschopnosti svolavatelem
Štěpán Tesařík zkonstatoval, že přítomných 8 členů federace splňuje počet stanovený rozhodnutím předchozí valné hromady, tedy 1/3 všech členů. Ke dni valné hromady bylo evidováno 18 členů se zaplaceným příspěvky a valná hromada je tedy usnášeníschopná. Listina přítomných členů je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

3) Volba předsedy valné hromady
Do funkce předsedy valné hromady byl ostatními členy navržen Štěpán Tesařík, který následně vyzval k hlasování o funkci předsedy valné hromady.
Usnesení č. 1:
Valná hromada volí 100 % hlasů přítomných členů ČFPR do funkce předsedy valné hromady Štěpána Tesaříka.

4) Volba zapisovatele
Do funkce zapisovatele valné hromady byla ostatními členy navržena Jana Tesaříková. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o funkci zapisovatele valné hromady.
Usnesení č. 2:
Valná hromada volí 100 % hlasů přítomných členů ČFPR do funkce zapisovatele valné hromady Janu Tesaříkovou.

5) Volba sčitatele
Do funkce sčitatele valné hromady byla ostatními členy navržena Pavlína Brdková. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o funkci sčitatele valné hromady.
Usnesení č. 3:
Valná hromada volí 100 % hlasů přítomných členů ČFPR do funkce sčitatele valné hromady Pavlínu Brdkovou.

6) Schválení nových stanov včetně změny názvu a symboliky
Štěpán Tesařík požádal Radima Kostlivého, aby znění nových stanov přednesl. Zároveň konstatoval, že se přítomní členové ČFPR měli možnost s novým zněním stanov seznámit, a vyzval k podání připomínek. Po prodiskutování jednotlivých bodů a zapracování drobných připomínek vyzval Štěpán Tesařík k hlasování o schválení nových stanov včetně změny názvu a symboliky. Znění nových stanov včetně zapracovaných připomínek je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení č. 4:
Valná hromada schvaluje 100 % hlasů přítomných členů ČFPR nové stanovy včetně změny názvu a symboliky.

7) Volba nových členů výkonného výboru
Štěpán Tesařík po předchozím projednání navrhl jako nové členy výkonného výboru Jana Purkrábka, Jana Rippela, Tomáše Němce, Pavla Laube, Pavlínu Brdkovou, Štěpána Tesaříka a Marka Hanzla.
Štěpán Tesařík nechal o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 5:
Valná hromada schvaluje 100 % hlasů přítomných členů ČFPR tyto nové členy výkonného výboru:
• Jan Purkrábek – datum narození 17. 12. 1981
• Jan Rippel – datum narození 20. 4. 1979
• Tomáš Němec – datum narození 28. 5. 1985
• Pavel Laube – datum narození 5. 6. 1987
• Pavlína Brdková – datum narození 5. 5. 1994
• Štěpán Tesařík – datum narození 24. 4. 1983
• Marek Hanzl – datum narození 29. 8. 1994

8) Volba statutárního orgánu (předsedy České federace piškvorek a renju, z. s.)
Jan Purkrábek navrhl do funkce předsedy ČFPR Štěpána Tesaříka. Pavel Laube navrhl do funkce předsedy ČFPR Marka Hanzla.
Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o obou navržených kandidátech. Pro Marka Hanzla bylo 12,5 % hlasů přítomných členů ČFPR, pro Štěpána Tesaříka 87,5 % hlasů přítomných členů ČFPR.
Usnesení č. 6:
Valná hromada volí 87,5 % hlasů přítomných členů ČFPR do funkce statutárního orgánu (předsedy ČFPR) Štěpána Tesaříka.

9) Diskuse
Valná hromada dala po skončení diskuse následující úkoly:
• Štěpán Tesařík bude na všechny turnaje vozit vytištěné přihlášky do ČFPR.
• Jan Rippel udělá seznam všech písemných přihlášek a zašle ho Štěpánu Tesaříkovi, který zkontroluje, zda všichni, kteří jsou členy ČFPR, podali písemnou přihlášku.
• Konečný termín pro úhradu členských příspěvků byl stanoven na 30. 4. příslušného roku. V souladu s čl. 4, bodem 5. b) rozešle Štěpán Tesařík s dostatečným předstihem výzvu k úhradě členských příspěvků.
• Jan Purkrábek se pokusí zjistit, kde se nachází plachta s logem ČFPR. Ostatní členové federace mu budou v případě potřeby nápomocní.

10) Ukončení
Předseda valné hromady Štěpán Tesařík konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným členům ČFPR za účast a valnou hromadu ukončil ve 21:30 hod.

V Praze dne 1. 11. 2015.