Plán sociální podpory ČFPR

 1. Cílem sociálního plánu je poskytnout podporu členům federace, jejichž finanční situace je jedinou překážkou v účasti na akcích pořádaných ČFPR.
 2. Pro účely rozhodování o poskytování příspěvků byla zřízena “Komise sociálních záležitostí”. Vedoucím komise je hospodář ČFPR, 1. členem je předseda federace, 2. členem je člen ČFPR zvolený Valnou hromadou. Pro rozhodnutí komise je nutná nadpoloviční většina hlasů.
 3. Příspěvek může být poskytnut pouze členům ČFPR, pokud splňují následující podmínky:
  a) člen ČFPR musí mít zaplacené členské poplatky za 2 po sobě následující roky včetně roku, ve kterém žádá,
  b) člen ČFPR musí být student (nutný doklad o studiu) nebo nezaměstnaný (potvrzení z Úřadu práce).
 4. Finanční náležitosti:
  a) člen federace je osvobozen od placení registračních poplatků,
  b) stravné 200 Kč/den, max. 400 Kč,
  c) příspěvek na ubytování 150 Kč/den, max. 300 Kč.
 5. Podpora se poskytuje pouze pro akce pořádané ČFPR.
 6. Náležitosti žádosti:
  a) žadatel si podává žádost nejpozději 14 dní před plánovou akcí,
  b) žadatel musí elektronicky poslat žádost vedoucímu komise, součástí je příloha s dokladem o nezaměstnanosti či studijní doklad,
  c) žadatel definuje, zda chce plnou či částečnou podporu.
 7. Komise rozhodne do 1 týdne, žádost může být přijata či zamítnuta. Dle rozhodnutí náleží žadateli buď plná úhrada dle bodu 4, nebo částečná. Proti rozhodnutí není odvolání.
 8. Na finanční podporu není právní nárok.
 9. Žádosti o příspěvek na jiné akce jsou řešeny individuálně.
 10. O výjimkách z výše uvedených bodů rozhodují členové Komise sociálních záležitostí, každá výjimka musí být náležitě odůvodněna.