Zápis VH 21/7/2017

Zápis z valné hromady České federace piškvorek a renju, z. s.

Datum: 21. 7. 2017 ve 20:00 hod

Místo konání: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118 169 00 Praha 6 – Hradčany

Svolavatel: Štěpán Tesařík

Přítomní členové federace:
Štěpán Tesařík, Jan Purkrábek, Martin Muzika, Pavel Laube, Radim Kostlivý, Tomáš Němec, Petr Žižka, Tereza Hackerová, Lukáš Souček, Soňa Turečková

Program:
1) Zahájení svolavatele
2) Ověření usnášeníschopnosti svolavatelem
3) Volba předsedy valné hromady
4) Volba zapisovatele
5) Volba sčitatele
6) Zhodnocení roku 2016
7) Návrh rozpočtu na rok 2017
8) Volba nových členů výkonného výboru
9) Schválení zprávy o hospodaření federace za rok 2016
10) Diskuze
11) Ukončení
Valná hromada se uskutečnila na základě pozvánky zveřejněné na webových stránkách České federace piškvorek a renju, z. s. (dále také „ČFPR“).

1) Zahájení svolavatele
Jednání zahájil ve 20:00 hod Štěpán Tesařík, předseda ČFPR. Štěpán Tesařík přivítal přítomné a zopakoval jim program tohoto zasedání valné hromady.

2) Ověření usnášeníschopnosti svolavatelem
Štěpán Tesařík zkonstatoval, že přítomných 10 členů federace splňuje počet stanovený rozhodnutím předchozí valné hromady, tedy 1/3 všech členů. Ke dni konání valné hromady bylo evidováno 17 členů se zaplacenými příspěvky a valná hromada je tedy usnášeníschopná.

3) Volba předsedy valné hromady
Do funkce předsedy valné hromady byli ostatními členy navrženi Štěpán Tesařík a Radim Kostlivý. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o funkci předsedy valné hromady.

Usnesení č. 1:
Valná hromada volí 50 % hlasů přítomných členů ČFPR do funkce předsedy valné hromady Štěpána Tesaříka. Pro Radima Kostlivého hlasovalo 30 % hlasů přítomných členů ČFPR, 20 % se hlasování zdrželo.

4) Volba zapisovatele
Do funkce zapisovatele valné hromady byla ostatními členy navržena Jana Tesaříková. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o funkci zapisovatele valné hromady.

Usnesení č. 2:
Valná hromada volí 100 % hlasů přítomných členů ČFPR do funkce zapisovatele valné hromady Janu Tesaříkovou.

5) Volba sčitatele
Do funkce sčitatele valné hromady byla ostatními členy navržena Zuzana Komrsková. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o funkci sčitatele valné hromady.

Usnesení č. 3:
Valná hromada volí 100 % hlasů přítomných členů ČFPR do funkce sčitatele valné hromady Zuzanu Komrskovou.

6) Zhodnocení roku 2016
Štěpán Tesařík zhodnotil rok 2016. Kromě konání turnajů byly nejvýznamnějšími událostmi tyto:

  • Euroliga se od sezóny 2016/2017 hraje na české herně www.piskvorky.net. Přes určité počáteční problémy se serverem je nyní herna připravena na začátek další sezóny. Snahou ČFPR je, aby euroliga na české herně zůstala.
  • Martin Muzika spolu s Monikou Kolouchovou připravují na herně „umělou inteligenci“, která bude neustále k dispozici nováčkům navštěvujícím hernu. Nebude se jednat o klasickou hru s programem, ale o „protihráče“, který nebude pro nováčky neporazitelný.
Bylo domluveno, že Czech Open v Pardubicích bude ponechán jako turnaj s delšími hrami. Blitzy se budou hrát v Praze na Deskohraní.

7) Návrh rozpočtu na rok 2017
V roce 2017 bylo zakoupeno 8.000 ks nových skleněných kamenů za 20.500,- Kč a 30 ks dřevěných desek za 5.143,- Kč. Dále bude rozpočet ovlivněn mistrovstvím světa v piškvorkách pořádaným v letošním roce v Praze. Vyhodnocení bude provedeno po skončení akce.

8) Volba nových členů výkonného výboru
Z výkonného výboru odešel Marek Hanzl a Pavlína Brdková. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o tom, zda členové valné hromady považují 5 zbývajících členů výkonného výboru za dostatečný počet.

Usnesení č. 4:
Valná hromada hlasuje 0 % hlasů přítomných členů ČFPR o skutečnosti, že výkonný výbor v počtu 5 členů je dostatečný. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování o tom, zda bude počet členů výkonného výboru navýšen na 7.

Usnesení č. 5:
Valná hromada hlasuje 70 % hlasů přítomných členů ČFPR o skutečnosti, že počet členů výkonného výboru bude navýšen na 7. Zbývajících 30 % hlasů přítomných členů ČFPR se hlasování zdrželo.
O členství ve výkonném výboru projevili zájem Soňa Turečková a Radim Kostlivý. Štěpán Tesařík vyzval k hlasování.

Usnesení č. 6:
Valná hromada schvaluje 90 % hlasů přítomných členů ČFPR Soňu Turečkovou (datum narození 10.7.1995) jako novou členku výkonného výboru. Zbývajících 10 % hlasů přítomných členů ČFPR se hlasování zdrželo.
Zároveň valná hromada schvaluje 90 % hlasů přítomných členů ČFPR Radima Kostlivého (datum narození 4.8.1989) za nového člena výkonného výboru. Zbývajících 10 % hlasů přítomných členů ČFPR se hlasování zdrželo.

9) Schválení zprávy o hospodaření federace za rok 2016
Štěpán Tesařík informoval přítomné o hospodaření federace v roce 2016. Všichni vzali tuto zprávu na vědomí.

10) Diskuse
V rámci diskuse byla řešena otázka žebříčků na ČFPR. Bylo navrženo, aby v žebříčku byl uveden ten, který uhradí členský příspěvek a má rank. Podmínkou uvedení v žebříčku není účast na turnaji v daném roce. Štěpán Tesařík nechal o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení č. 7:
Valná hromada hlasuje 50 % hlasů přítomných členů ČFPR o skutečnosti, že v žebříčku bude uveden ten, který uhradí členský příspěvek a má rank. Podmínkou uvedení v žebříčku není účast na turnaji v daném roce. 40 % hlasů přítomných členů ČFPR bylo proti, zbývajících 10 % se hlasování zdrželo.

Valná hromada dala po skončení diskuse následující úkoly:

  • Pavel Laube projedná do 31.8.2017 s EL komisí, aby se euroliga i v následující sezóně hrála na české herně. Zároveň navrhne členství ČR v této komisi.
  • Bude vypracován dlouhodobý plán týkající se české herny. Je třeba naplánovat turnaje a různými způsoby hráče motivovat, aby chodili hrát na českou hernu. Plán bude zpracován účastníky úterního piškvorkového klubu s termínem do 1.9.2017.
  • Štěpán Tesařík bude každý rok upomínat úhradu členských příspěvků. Konečný termín pro úhradu je ponechán na 30.4. příslušného roku. Během března a dubna Štěpán Tesařík členům ČFPR úhradu připomene.
  • Jan Purkrábek prověří do 31.8.2017 u Jana Strádala možnost navýšení ranku stránek piskvorky.net ve vyhledávači. (úkol splněn)
  • Štěpán Tesařík kontaktuje do 15.8.2017 SCG a pokusí se zajistit umístění odkazu piskvorky.net na jejich stránky. (úkol splněn)
  • Štěpán Tesařík upraví do 15.8.2017 žebříčky na stránkách ČFPR tak, aby v žebříčku byl uveden ten, kdo uhradí členský příspěvek a má rank. Podmínkou pro uvedení v žebříčku není účast na turnaji. (úkol splněn)

11) Ukončení
Předseda valné hromady Štěpán Tesařík konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným členům ČFPR za účast a valnou hromadu ukončil ve 22:00 hod.

V Praze dne 21. 7. 2017.