Oficiální pravidla piškvorek (gomoku)

(účinná od 1. 1. 2019)

Obsah:

ÚVOD

PŘEDMLUVA

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY

Článek 1: Povaha a cíle hry gomoku

Článek 2: Zahájení swap2

Článek 3: Provedení tahu

Článek 4: Ukončení hry

TURNAJOVÁ PRAVIDLA

Článek 5: Měření času

Článek 6: Nesprávnosti

Článek 7: Zapisování tahů

Článek 8: Remíza

Článek 9: Bodování

Článek 10: Chování hráčů

Článek 11: Úloha rozhodčího (viz Předmluva)

ÚVOD

Tato Oficiální pravidla piškvorek (dále jen “Pravidla”) jsou vydána ČFPR za účelem obecné úpravy pravidel a standardů pro hraní piškvorek v České republice. Pravidla vycházejí z mezinárodních standardů pro piškvorkové turnaje.

Nutnou podmínkou zápočtu partie na rating ČFPR je hra podle Pravidel. Využití Pravidel je doporučeno též pro všechny soutěžní partie nezapočítávané na rating ČFPR.

PŘEDMLUVA

Pravidla nemohou obsáhnout všechny možné situace, které mohou nastat v průběhu hry. V případech, které nejsou přesně upraveny některým článkem Pravidel, je třeba dospět ke správnému rozhodnutí analogií se situacemi, které v Pravidlech obsaženy jsou. Pravidla předpokládají, že rozhodčí uplatňuje potřebnou způsobilost, zdravý úsudek a naprostou objektivitu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY

Článek 1: Povaha a cíle hry gomoku

1.1 Piškvorky je sportovně-logická hra pro dva hráče, kteří umisťují střídavě kameny černé a bílé barvy na libovolné neobsazené průsečíky "hrací desky".

1.2 Hrací deskou je síť 15 vodorovných a 15 svislých čar tvořících 225 průsečíků.

1.3 Alternativně lze místo černých a bílých kamenů užít křížky a kolečka; místo hrací desky pak hrací plochu o shodném počtu polí odpovídající parametrům v článku 1.2.

1.4 Hráč s černými kameny začíná (dále jen "začínající hráč").

1.5 Hráči se ve svých tazích střídají. Hráč je na tahu poté, když jeho soupeř provedl tah.

1.6 Cílem obou hráčů je vytvořit nepřerušenou vodorovnou, svislou nebo šikmou (diagonální) řadu právě pěti kamenů stejné barvy.

Článek 2: Zahájení swap2

2.1 Na začátku hry se určí, kdo z obou hráčů je začínajícím hráčem.

2.2 Začínající hráč umístí libovolně na hrací desku tři kameny v pořadí černý, bílý, černý.

2.3 Soupeř má poté možnost:

2.3.1 vybrat si, za jakou barvu kamenů chce hrát, nebo

2.3.2 přiložit na hrací desku další dva kameny v pořadí bílý, černý a volbu barvy nechat na soupeři (začínajícím hráči), který definitivně určí barvu kamenů obou hráčů.

2.4 Následně provede svůj tah hráč s bílými kameny a poté se hráči střídají v pokládání kamenů až do ukončení hry.

Článek 3: Provedení tahu

3.1 Provést tah znamená položit kámen na jeden z volných průsečíků na hrací desce.

3.2 Za provedení tahu se považuje též postavení zahájení podle článku 2.2 a výběr barvy či doložení kamenů podle článku 2.3.

3.3 Pokud hráč přeruší dotyk s právě položeným kamenem, nesmí jej již přemístit ani vzít zpět.

Článek 4: Ukončení hry

4.1 Hru vyhrává hráč, který první vytvoří právě pět kamenů v řadě stejné barvy a oznámí to soupeři. Tím hra okamžitě končí.

4.2 Pokud hráč vytvoří právě pět kamenů v řadě stejné barvy, ale svoji výhru neoznámí soupeři, hra pokračuje dále do doby oznámení nebo jiného ukončení hry.

4.3 V případě vytvoření šesti a více kamenů v řadě stejné barvy hra pokračuje dále.

4.4 Hru vyhrává hráč, jehož soupeř prohlásil, že se vzdává. Tím hra okamžitě končí.

4.5 Hra končí remízou, pokud jsou obsazeny všechny průsečíky na hrací desce. Tím hra okamžitě končí.

4.6 Hra končí remízou na základě dohody mezi oběma hráči v průběhu hry za podmínky, že oba hráči provedli nejméně jeden tah. Tím hra okamžitě končí.

TURNAJOVÁ PRAVIDLA

Článek 5: Měření času

5.1 K měření času se používají hodiny, které jsou opatřeny dvěma ciferníky (displeji), spojenými vzájemně tak, že současně oboje nemohou být v chodu.

5.2 V průběhu partie každý hráč po provedení svého tahu na hrací desku zastaví své hodiny a uvede do chodu hodiny soupeřovy. Tímto způsobem je tah dokončen.

5.3 Hráč může stisknout své hodiny pouze po provedení svého tahu.

5.4 Hráč musí stisknout své hodiny stejnou rukou, jakou provedl tah.

5.5 Upravit nepřesné postavení kamenů smí pouze hráč, kterému běží hodiny.

5.6 Každý hráč musí dokončit všechny tahy ve stanoveném časovém úseku, případně může být stanoven ke každému tahu doplňkový čas.

5.7 Kromě situací uvedených v článcích 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 platí, že:

5.7.1 Hru vyhrává hráč, který oprávněně oznámí, že jeho soupeř spotřeboval přidělený čas. Tím hra okamžitě končí.

5.7.2 Hra končí remízou, pokud oba hráči spotřebují čas a ani jeden se před spotřebováním svého času nepřihlásí o výhru podle článku 5.7.1. Tím hra okamžitě končí.

5.8 V čase určeném pro zahájení hry se uvedou do chodu hodiny začínajícího hráče.

5.9 Je-li nutné hru přerušit, rozhodčí oboje hodiny zastaví. Hráč smí zastavit oboje hodiny jen v důvodném případě, kdy potřebuje pomoc rozhodčího k řešení vzniklé nesprávnosti či porušení pravidel. Rozhodčí rozhodne, kdy má hra opět pokračovat. V případě zastavení obou hodin musí dojít k zakrytí pozice na hrací desce.

Článek 6: Nesprávnosti

6.1 Vyskytne-li se na desce jeden či více kamenů v rozporu s pravidly a kámen/kameny je nutno vrátit do předchozí pozice, rozhodčí upraví nastavení hodin podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přičemž má možnost ponechat čas na hodinách beze změny.

6.2 Pokud byla pozice poničena vinou jednoho z hráčů a pokud je možné ji znovu vytvořit, partie je rekonstruována na úkor běžícího času viníka. Pokud ji není možné znovu vytvořit, viník partii prohrál.

6.3 Pokud není poničenou pozici možné rekonstruovat a pokud nikdo z hráčů za rozházení nemůže, je partie neplatná a je třeba sehrát novou.

6.4 Jestliže se v průběhu hry zjistí, že nastavení hodin jednoho nebo obou hráčů je nesprávné, hráč nebo rozhodčí hodiny okamžitě zastaví. Rozhodčí hodiny správně nastaví a upraví čas, je-li to nezbytné. Rozhodčí nastaví hodiny podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Článek 7: Zapisování tahů

7.1 Určí-li to pravidla turnaje, je každý hráč povinen v průběhu partie zapisovat tah po tahu své tahy i tahy soupeře do záznamového archu co nejjasněji a nejčitelněji.

7.2 Hráč musí mít zapsané všechny tahy provedené na hrací desce před provedením vlastního tahu. Je zakázáno psát tahy předem.

7.3 Záznamový arch musí být po celou dobu partie viditelný pro rozhodčího.

7.4 Pravidla turnaje mohou určit časový limit, při kterém hráč již není povinen během hry zapisovat tahy. Hráč je však povinen po skončení partie svůj záznamový arch kompletně doplnit.

7.5 Hráč může v případě situace uvedené v článku 7.4 požádat některého z diváků, aby za něj zapisoval tahy.

7.6 Na závěr partie hráči uvedou výsledek partie, číslo posledního provedeného tahu a zbývající čas obou hráčů. Svým podpisem následně stvrdí správnost obou záznamových archů.

Článek 8: Remíza

8.1 Hráč může nabídnout remízu po provedení tahu na hrací desku. Musí tak však učinit ještě před zmáčknutím svých hodin.

8.2 Nabídku remízy nelze odvolat. Nabídka platí, dokud ji soupeř nepřijal, neodmítl slovně či tím, že provedl další tah, případně pokud partie neskončila jinak.

Článek 9: Bodování

9.1 Za výhru své partie nebo za kontumační výhru získá hráč jeden bod (1), za prohru partie nebo kontumační prohru nezíská žádný bod (0), za remízu získá půl bodu (0,5).

Článek 10: Chování hráčů

10.1 Hráči budou jednat tak, aby nepoškozovali dobré jméno hry piškvorky.

10.2 "Hracím prostorem" se rozumí "hrací místnost", místo pro odpočinek a občerstvení, toalety, prostor určený pro kouření a jiná místa, určená rozhodčím.

10.3 Hrací místností se rozumí místo, kde se hrají soutěžní partie.

10.4 Pouze se svolením rozhodčího smí:

10.4.1 hráč opustit hrací prostor;

10.4.2 hráč na tahu opustit hrací místnost.

10.5 Pravidla turnaje mohou stanovit povinnost hráči, který není na tahu, ohlásit rozhodčímu, pokud chce z hrací místnosti odejít.

10.6 Hráčům je zakázáno používat v průběhu partie jakékoliv poznámky, informační zdroje, rady nebo analyzovat jakoukoliv partii na jiné hrací desce.

10.7 Pravidla turnaje mohou omezit nebo zakázat užívání elektronických přístrojů v průběhu partie.

10.8 Hráči, kteří své partie dokončili, jsou považováni za diváky.

10.9 Je zakázáno vyrušovat nebo obtěžovat soupeře jakýmkoli způsobem nebo také působením hluku v hrací místnosti.

10.10 Porušení pravidel uvedených v článcích 10.1 až 10.9 má za následek trest podle článku 11.9.

10.11 Prohrou partie bude potrestán hráč, který se opakovaně odmítá řídit Pravidly. Jsou-li vinni oba hráči, prohlásí rozhodčí partii oběma hráčům za prohranou.

10.12 Hráč má právo požádat rozhodčího o vysvětlení konkrétních ustanovení Pravidel.

10.13 Oba hráči musí pomáhat rozhodčímu v jakékoliv situaci vyžadující rekonstrukci partie.

Článek 11: Úloha rozhodčího (viz Předmluva)

11.1 Rozhodčí dbá na dodržování těchto Pravidel.

11.2 Rozhodčí:

11.2.1 dohlíží na dodržování pravidel fair play;

11.2.2 jedná v nejvyšším zájmu turnaje;

11.2.3 stará se o dobré hrací prostředí;

11.2.4 zajišťuje, aby hráči nebyli při hře rušeni;

11.2.5 dohlíží na průběh turnaje.

11.3 Rozhodčí sleduje průběh partií, zejména jsou-li hráči v časové tísni. Prosazuje svá rozhodnutí a ukládá hráčům přiměřené tresty.

11.4 Rozhodčí může určit pomocníky ke sledování partií, například když je více hráčů v časové tísni.

11.5 Dojde-li ke stavu, kdy je na více deskách identická herní pozice a hrozí, že by hráči od sebe následující tahy kopírovali, učiní rozhodčí přiměřené kroky, aby k tomu nedošlo.

11.6 Dojde-li k vnějšímu narušení hry, může rozhodčí přidat jednomu nebo oběma hráčům dodatečný čas.

11.7 Rozhodčí nesmí zasahovat do hry s výjimkou případů uvedených v Pravidlech. Rozhodčí nesmí upozornit hráče na to, že soupeř již dokončil tah nebo že hráč nezmáčkl hodiny.

11.8 Zjistí-li kdokoliv jakoukoliv nesprávnost, může o tom informovat výhradně rozhodčího. Hráči jiných partií nesmí mluvit o partii nebo jinak do partie zasahovat. Divákům není dovoleno zasahovat do partie s výjimkou situace uvedené v článku 7.5. V případě nutnosti rozhodčí může viníky vykázat z hracího prostoru.

11.9 Rozhodčí má volbu uložit tyto tresty:

11.9.1 napomenutí;

11.9.2 přidání času hráči, jehož soupeř se provinil;

11.9.3 odebrání času hráči, který se provinil;

11.9.4 prohlášení partie za prohranou hráči, který se provinil;

11.9.5 předem stanovená pokuta;

11.9.6 vyloučení z jednoho nebo více kol;

11.9.7 vyloučení z turnaje.