Stanovy ČFPR

STANOVY SPOLKU

České federace piškvorek a renju, z. s.


Čl. 1

Název a sídlo

Česká federace piškvorek a renju, z. s. (dále jen „ČFPR“) má své sídlo v Praze, na adrese Modletická 1390/1, Praha 11 – Chodov, PSČ 149 00. Anglický ekvivalent jména spolku: Czech Gomoku and Renju Federation.


Čl. 2

Účel

ČFPR je samosprávným, dobrovolným a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili hráči logických deskových her piškvorek a renju za účelem aktivní činnosti vedoucí k šíření a popularizaci těchto her jako hodnotné zábavy podporující duševní rozvoj.


Čl. 3

Činnost

1. Hlavní činnost ČFPR směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, coby společného zájmu členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) všestranné propagace a rozvoje piškvorek a renju,
b) vzdělávání v oblasti deskových her s důrazem na piškvorky a renju,
c) pořádání a organizování živých i online turnajů,
d) rozšiřování hráčské základny a ustavování nových klubů,
e) podporování všech hráčů piškvorek a renju,
f) hájení zájmů svých členů,
g) vedení svých členů k dodržování základních etických a mravních pravidel,
h) spolupráce s orgány veřejné správy, s jinými organizacemi i s jednotlivci,
i) udržování a rozšiřování mezinárodních kontaktů týkajících se piškvorek a renju, především s Mezinárodní federací renju (RIF).

2. ČFPR může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.


Čl. 4

Členství

1. Členství v ČFPR je dobrovolné, individuální a nepřenositelné. Členem ČFPR se může stát každá fyzická osoba se zájmem o piškvorky a renju.

2. Členství v ČFPR vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem.

3. Člen ČFPR má právo:

a) být informován o činnosti ČFPR,
b) účastnit se valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
c) volit a být volen do všech volených orgánů ČFPR,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům ČFPR,
e) podílet se na praktické činnosti ČFPR,
f) být veden v oficiálním žebříčku ČFPR, a to za splnění dalších podmínek stanovených vnitřním předpisem,
g) ukončit kdykoliv své členství.


4. Člen ČFPR má povinnost:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti ČFPR,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČFPR,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČFPR,
d) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČFPR k zabezpečení její činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno ČFPR,
f) řádně a včas platit členské příspěvky.

5. Členství v ČFPR zaniká:

a) vystoupením člena,
b) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů ČFPR, usnesení a rozhodnutí orgánů ČFPR nebo jiných členských povinností,
c) úmrtím fyzické osoby,
d) zánikem ČFPR bez právního nástupce.

6. V případě nezaplacení členského příspěvku na daný kalendářní rok ve stanovené lhůtě přichází člen o všechna práva a další výhody vyplývající z členství v ČFPR. Zaplacením členského příspěvku se členství v plném rozsahu obnovuje.

7. ČFPR vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

8. Údaje o členech ČFPR mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní organizaci, které je ČFPR členem, a to v rámci plnění jejích povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ČFPR podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.


Čl. 5

Orgány

1. Organizační strukturu ČFPR tvoří tyto orgány:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární.


Čl. 6

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČFPR. Valná hromada je složena ze všech členů.

2. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou na webové stránce ČFPR, a to nejméně 30 dní před konáním zasedání valné hromady. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady.

3. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

4. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení ČFPR s likvidací nebo o její přeměně,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky ČFPR; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
d) schválení výsledku hospodaření,
e) určení hlavních směrů činnosti ČFPR,
f) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
g) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů ČFPR. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů ČFPR, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. K platnosti usnesení o zrušení ČFPR či její přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň třípětinová většina přítomných.

7. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň třípětinová většina přítomných členů. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně ČFPR nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti nejméně tři pětiny členů ČFPR.

8. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Zápis je uveřejněn na webových stránkách ČFPR k volnému nahlížení každému z členů ČFPR.


Čl. 7

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti ČFPR v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený na volební valné hromadě s přihlédnutím k velikosti členské základy. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán ČFPR. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Členem výkonného výboru může být zvolena pouze plně svéprávná osoba. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté.

3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby.

4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci jiných orgánů ČFPR.

6. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost ČFPR,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČFPR, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku ČFPR,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.


Čl. 8

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem ČFPR.

2. Předseda jedná jménem ČFPR, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem ČFPR v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit ČFPR škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

3. Předseda podepisuje jménem ČFPR tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ČFPR připojí svůj podpis. Předseda může plnou mocí pověřit člena ČFPR či člena výkonného výboru ke konkrétnímu jednání jménem ČFPR.

4. Předsedou může být zvolena pouze plně svéprávná osoba. Funkční období předsedy je tříleté.


Čl. 9

Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku ČFPR jsou zejména:

a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
f) dary.

2. Majetek ČFPR je ve vlastnictví ČFPR jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem ČFPR může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení ČFPR bez právního nástupce bude provedena její likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu ČFPR. Jestliže ČFPR obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.


Čl. 10

Účinnost

Tyto stanovy nabyly účinnosti schválením valnou hromadou řádných členů konanou dne 24. října 2015.

Štěpán Tesařík